Subscribe this Blog

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Followers

Friday, January 29, 2016

Sania Mirza Won Aus Open Double's Title 2016


Tuesday, January 26, 2016

Forest Research Institute : M.Sc Admission

ഡെറാഡൂണിലെ ഫോറസ്റ്റ് റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ 2016ലെ എംഎസ്‌സി കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന്‍ ടെസ്റ്റ് ദേശീയ തലത്തില്‍ യ് 8 ന് നടക്കും. ഇതില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ജനവരി 18 മുതല്‍ സമര്‍പ്പിക്കാം. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഏപ്രില്‍ 4 വരെ സ്വീകരിക്കും.  

അപേക്ഷാഫോമും ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബുള്ളറ്റിനും http://fri.icfre.gov.in, www.icfre.gov.in  എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്......

Read more at: http://www.mathrubhumi.com/careers/education/news/-forest-research-institute-dehradun-course-msc-malayalam-news-1.806515

Saturday, January 23, 2016

ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒ.യില്‍ ടെക്‌നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്: 1142 ഒഴിവുകള്‍

സീനിയര്‍ ടെക്‌നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്, ടെക്‌നീഷ്യന്‍, അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ആന്‍ഡ് അലയ്ഡ് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് അവസരം. ഡി.ആര്‍.ഡി.ഒ. എന്‍ട്രി ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ്  പ്രവേശനം. കൊച്ചിയില്‍ പരീക്ഷാകേന്ദ്രമുണ്ട്. 

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ഫിബ്രവരി 8. വെബ്‌സൈറ്റ്: www.drdo.gov.in.Tuesday, January 19, 2016

Banasura Sagar DamThe Banasura Sagar Dam is located 21 km from Kalpetta, in Wayanad District of Kerala in the Western Ghats. It is the largest earthen dam in India and the second largest in Asia and an ideal starting point for hikes into the surrounding scenic mountains. It is an important tourist attraction. Banasura Sagar Dam is at the foot of the Banasura Hill.

ബാണാസുര സാഗർ ഡാം പശ്ചിമഘട്ട കേരളത്തിലെ വയനാട് ജില്ലയിലെ , കൽപ്പറ്റ നിന്ന് 21 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്.

SCIENTIFIC ASSISTANT (DOCUMENTS) POLICE (FORENSIC SCIENCE LABORATORY)

03/02/2016 : Wednesday : 07.30 AM* to 09.15 AM
SCIENTIFIC ASSISTANT (DOCUMENTS) POLICE (FORENSIC SCIENCE LABORATORY)
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based on the qualification prescribed for the post.
Main Topics:-
 Part I : Questions based on PG in Physics
 Part II : Questions based on PG in Chemistry
 Part III: General Knowledge, Current Affairs &
 Renaissance in Kerala
(Maximum Marks : 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)

Sunday, January 17, 2016

KPSC INSTRUCTIONS REGARDING PHOTOGRAPH UPLOAD

േകേരള പബ്ലികേ് സര്‍വീസ് കേമ്മീഷന കേമ്മീഷന പുറപ്പെടുപ്പെടുവിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനങ്ങള്‍ പ്രകോരം ഉദ്യേദ്യാഗാര്‍ത്ഥികേള്‍ അപേപക സമര്‍പ്പെിക്കുേമ്പാള്‍ upload െടുചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടായ്ക്ക് 10 വര്‍ഷേത്തേയ്ക്ക് പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കും. Upload െടുചെയ്യുന്ന േഫാേട്ടായില്‍ ഉദ്യേദ്യാഗാര്‍ത്ഥിയുടെടുടെ േപര്, േഫാേട്ടാ എടുത്തേ തീയതി എന്നിവ നിര്‍ബന്ധമാണ്.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Upload െടുചെേയ്യേണ്ടുന്ന േഫാേട്ടായുടെടുടെ മറ്റു വിശദ്ാംശങ്ങള്‍ താെടുഴെ േചെര്‍ക്കുന. 1. പരീകാര്‍ത്ഥിയുടെടുടെ മുഖവും േതാള്‍ഭാഗവും വയക്തമായി പതിഞ്ഞിരിക്കത്തേക്കവിധത്തേിലുള്ള കേളര്‍/ബ്ലാക്ക് & ൈവറ്റ് േഫാേട്ടായായിരിക്കണം. 2. 200 പിെടുക്സെല്‍ ഉദ്യയരവും, 150 പിെടുക്സെല്‍ വീതി ഉദ്യള്ളതും JPG േഫാര്‍മാറ്റിലുള്ളതും 30 Kb ഫയല്‍ ൈസസില്‍ അപധികേരിക്കാത്തേതുമായ ഇമേമജുകേള്‍ മാത്രമേമ അപപ്-േല്ാഡ െടുചെയ്യേെടുപ്പെടുകേയുടള. 3. െടുവളുത്തേേതാ ഇമളം നിറപ്പത്തേിേല്ാ ഉദ്യള്ള പശ്ചാത്തേല്ത്തേില്‍ എടുത്തേ േഫാേട്ടായായിരിക്കണം. 4. മുഖം േനെടുരയുടം പൂര്‍ണമായുടം േഫാേട്ടായുടെടുടെ മദ്ധ്യഭാഗത്തേ് പതിഞ്ഞിരിക്കണം. 5. കേണ്ണുകേള്‍ വയക്തമായി കോണത്തേക്ക വിധത്തേില്ായിരിക്കണം. 6. െടുതാപ്പെി (മതാചൊരത്തേിെടുന്റെ ഭാഗമായുടള്ള െടുതാപ്പെി/ശിേരാവസ്ത്രം എന്നിവെടുയാഴെിച്ച്) േഗാഗിള്‍സ് എന്നിവ ധരിച്ച് എടുത്തേതും മുഖത്തേിെടുന്റെ ഒരു വശം മാത്രമം കോണത്തേക്കവിധമുള്ളതും മുഖം വയക്തമല്ലാത്തേതുമായ േഫാേട്ടാേയാടുകൂടെിയ അപേപകകേള്‍ സവീകോരയമല്ല.

Thursday, January 14, 2016

COMPUTER OPERATOR INFORMATION & PUBLIC RELATIONS

20/02/2016 : Saturday
01.30 PM* to 03.15 PM
COMPUTER OPERATOR INFORMATION & PUBLIC RELATIONS
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post.
Main Topics:-
 Part I : Questions based on Technical
 qualification
 Part II : General Knowledge, Current Affairs &
 Renaissance in Kerala
(Maximum Marks : 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Date of uploading of Centre List on or before
20/01/2016 (Circular 12/2015)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 06/02/2016

TRADESMAN - COMPUTER TECHNICAL EDUCATION

05/03/2016 : Saturday
01.30 PM* to 03.15 PM
TRADESMAN - COMPUTER TECHNICAL EDUCATION
Syllabus: An Objective Type Test (OMR Valuation) based
on the qualification prescribed for the post.
Main Topics:-
 Part I : Questions based on Technical Qualification
 Part II : General Knowledge, Current Affairs &
 Renaissance in Kerala
(Maximum Marks : 100)
(Duration: 1 hour 15 minutes)
(Medium of Questions: English)
Candidates can download the Admission Tickets through their One Time Registration Profile in the Website www.keralapsc.gov.in from 20/02/2016

Wednesday, January 13, 2016

A leading Road Construction & Infrastructure Company requires the following positions:

TRAFFIC MANAGEMENT /
TRAFFIC SAFETY AND CONTROL OFFICER

Minimum 12 years experience in Roads
constructions (5 in traffic management).
• Experience in installing traffic management
systems in accordance with Civil Engineering
Department Ministry of Public Works or similar.
• Good communication skills

CIVIL ENGINEER
• Minimum 5 years overall experience in roads
and drainage works
• Able to work under pressure
• Ready to deal with budgets and timescales
• Capable to liaise with clients, subcontractors
and other professional staff.

SAFETY OFFICER
• Minimum 2 years overall experience in GCC in
roads and infrastructure projects
• NEBOSH certified or NVQ level 4.
Candidates must be fluent in English
(Arabic is a plus) and should hold a
transferrable visa with NOC.

If you meet the requirements, please register your CVs 

KPSC Notification : Pharmacist Gr.II : Insurance Medical Services.

Gazette Date: 29/12/2015
 Last Date: 03/02/2016
 Category No: 515/2015
Applications are invited online only by One Time Registration system exclusively for the under mentioned post. Candidates shall apply only through the online facility provided in the Website of Kerala Public Service Commission. Candidates who have already registered can apply through the profile.
1. Department : Insurance Medical Services.
2. Name of post : Pharmacist Gr.II
3. Scale of pay : ` 11,620-20,240/-

4 Number of vacancies : District wise
Thiruvananthapuram -01 (One)
Kollam -03 (Three)
Ernakulam -01 (One)
Thrissur -01 (One)
Kozhikkode -01 (One)


Note:-
(i) Conventional type applications for the post will be summarily rejected. Candidates shall
apply only through the online facility available at the Kerala Public Service Commission
website viz www.keralapsc.gov.in.
(ii) Separate Ranked Lists will be prepared for the above Districts in pursuance of this
notification. The ranked lists thus prepared and published by the Commission shall
remain in force for a minimum period of one year, subject to the condition that the said
list will continue to be in force till the publication of a new list after the expiry of the
minimum period of one year or till the expiry of 3 years whichever is earlier. Candidates
will be advised for appointment against the aforesaid vacancies and also against the
vacancies if any, reported during the currency of the list. In case no candidate is advised
from the ranked list till the expiry of the period of three years, the duration of the Ranked
List shall be extended for a further period of one year or till at least one candidate is
advised from the list whichever is earlier.
(iii) Candidates should apply only to any one of the above mentioned Districts and should
note the name of that District against the relevant column in the online application.
Application should not be submitted to more than one District in response to this
notification. If applications are submitted contrary to the above direction, and if he/she is
selected, his/her name will be removed from the Ranked list and disciplinary action will
be taken against him/her.
(iv) The selection in pursuance of this notification will be made on a Revenue District basis,
subject to the special conditions laid down in G O (MS) No. 154/71/PD dated 27.05.1971.
A candidate advised for appointment in one Revenue District from the Ranked List
prepared is not eligible for transfer to another district unless he/she completes five years
continuous service from the date of commencement of service in the former district.
Even if transfer is allowed after five years, it will be subject to the rules in G O (MS)
No.4/61/PD, dated 2.1.1961. Candidates already in Government Service holding
the same post in any one district are prohibited from applying again for this post, but they
can apply to higher posts when notified.
(v) 3% vacancies of this post are reserved for eligible differently abled candidates belonging
to Locomotor disability/ Cerebral palsy category vide GO (P) No. 1/99 /P & ARD dtd.
1.1.1999 & G O (P) No. 1/13/SJD dtd 3.01.2013.
5. Method of appointment :- Direct Recruitment.
6. Age Limit 18-36. Only Candidates born between 02.01.1979 and
01.01.1997 (both dates included) are eligible to apply for this
post.
(Usual age relaxation will be given to SC/ST & Other
Backward Communities)
Note :- For concessions allowed in upper age limit, subject to the condition that the maximum
age limit shall in no case exceed 50 years, please see para (2) of the General Conditions under
Part II of this Notification .
7. Qualifications:-
General:- Pass in S.S.L.C or its equivalent
Technical:-
(i) Diploma in Pharmacy or its equivalent.
(ii) Registration with the Kerala State Pharmacy Council.
Note: KS&SSR Part II Rule 10 a (ii) is applicable for selection to this post.
8. Mode of submitting Applications :-
Candidates must register as per “ ONE TIME REGISTRATION” with the Official Website of
Kerala Public Service Commission 'www.keralapsc.gov.in' before applying for the post.
Candidates who have registered can apply by logging in to their profile using their User-ID and
password. Candidates must click on the `Apply Now' button of the respective posts in the
Notification Link to apply for a post. The photograph uploaded should be one taken on or after
31/12/2010. Name of the candidate and the date of taking photograph should be printed at the
bottom portion. The photograph once uploaded meeting all requirements shall be valid for 10
years from the date of uploading. There is no change in other instructions regarding the
uploading of photographs. No application fee is required. Candidates shall take a printout of
the application by clicking the link Registration Card in their profile. Candidates are
responsible for the correctness of the personal information and secrecy of password.
Before the final submission of the application on the profile, candidates must ensure the
correctness of the information on their profile. They must quote their User-ID for further
communication with the Commission. Application submitted is provisional and cannot be
deleted or altered after submission. The Application will be summarily rejected if
noncompliance with the notification is found in due course of processing. Documents to prove
Qualification, experience, Community, age etc. have to be produced as and when called for.
9. Last date of receipt of applications :03.02.2016 Wednesday up to 12 Midnight.
10. Address to which applications are to be sent : www.keralapsc. gov.in.
11. If Written Test/OMR Test is conducted as a part of the selection Admission Tickets of eligible
candidates will be made available in the website of Kerala Public Service Commission.
Candidates are instructed to download their Admission tickets as per the instructions given in
the website.
(For details, please see the General Conditions given below as Part II of this Notification).

Sunday, January 3, 2016

WANTED URGENTLY FOR A LEADING GROUP OF COMPANIES

We are a full-service print media company,
looking for a full-time, experienced
Graphic Designer to join our creative team for an immediate start.
Graphic Designer: Development of layouts, graphics, etc for leading fashion
publication. Liaise with Editor and Art Director on a daily basis to determine
requirements.
The Candidate: 3-4 years industry experience including print media. Must have
strong conceptual skills and the ability to design for all print media including
magazines, advertisements, branding collaterals etc.. Must have a high level
of working skill in the latest InDesign, Photoshop and Adobe Illustrator suites.
Well-developed social and client relation skills must be the candidates’ greatest
strengths, along with attention to detail, and ability to prioritize tasks and meet
tight deadlines.
Remuneration : Attractive remuneration package for the right candidate.
If you are driven by success, confident of your skills, and have a proven track record, e-mail CV to :
teamrecruitqatar@gmail.com

Total Pageviews

Disclaimer : Blog Policies

This blog publishes various general knowledge. errors and omissions expected. The Knowledge documents in this blog meant only to increase the general awareness of the readers. If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. You may use contents in this blog only for personal use. Reproduction and republishing of any contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.